Намери ни
8
Карта

Вашите лични данни

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Уважаеми дами и господа, мили деца, клиенти на Детски научен център „Музейко“, колеги,
МУЗЕЙКО разбира важността на конфиденциалността и защитата на личните данни на всички хора и се ангажира да обработва тези лични данни при спазване на приложимите законови изисквания и установените стандарти и принципи.
Ние уважаваме правото Ви на личен живот, с оглед на което приехме и публикуваме това Уведомление във връзка с личните данни. Уведомлението се определя начина, по който събираме и обработваме, предоставени от Вас лични данни, както и подробности за това по какъв начин ще бъдат използвани. Целта на този документ е да визира кръга от лица, по отношение на които Дружеството обработва лични данни, да Ви информира, както и да Ви насочи към начините за защита на предоставените от Вас лични данни.
Ние от Музейко не използваме програми за автоматизирано обработване на личните Ви данни и взимане на решения, включително за профилирането ви.
Уведомлението във връзка с личните данни следва да се чете заедно и в допълнение към Общите условия за ползване на услугите, предоставяни от Музейко, а от работещите в дружеството и заедно с останалите документи, касаещи правилата за работа.
Моля, прочетете внимателно настоящото Уведомление!
1. За нас;
В настоящото Уведомление във връзка с личните данни, позоваванията на "ние" или "нас" се отнася за Музейко ЕООД, гр. София, ЕИК 202772419 – дружество, регистрирано в България със седалище – гр. София, ул. „Прoф. Боян Каменов“ № 3 в качеството му на дружество, предоставящо услуги и като работодател.
Дружеството е администратор на лични данни и като такъв обработва лични данни, предоставени от потребителите и служителите, както и събира и съхранява информация за тях по начин, който да позволява идентифицирането им, като полага необходимата грижа, за да предотврати неправомерен достъп на трети лица до съхраняваната информация.
За целите, изброени в настоящото приложение, Музейко гарантира, че събира и обработва споделените лични данни добросъвестно и законосъобразно.
2. Събиране на информация;
2.1. По отношение на своите контрагенти (партньори, доставчици, клиенти), както и посетители дружеството събира и обработва лични данни, както следва:
Данни по лична карта – три имена, ЕГН, адрес и номер на лична карта. Когато е необходимо, събираме и обработваме Вашите лични данни с цел идентифицирането Ви като физически лица – наши контрагенти и/или като физически лица – представители на юридически лица наши контрагенти. Данните се обработват в съответствие със задължителните законови изисквания за счетоводното отчитане и данъчното облагане. Във връзка с това данните могат да бъдат предоставени на компетентните държавни органи, например НАП. Идентифициращите данни могат да бъдат предоставени на съдебни органи при спорове и/или на съдебни изпълнители във връзка с изпълнение на задълженията Ви като физически лица, произтичащи от договор или други взаимоотношения, както и във връзка с реализирането на легитимните интереси на Музейко в случай на необходимост.
Служебен телефонен номер и e-mail адрес за контакт – използваме служебните Ви телефонни номера и електронна поща единствено за служебен контакт с Вас. Тези данни са ни необходими с цел изпълнение на договорите, сключени между нас, или с оглед предстоящото сключване на договор.
Банкови данни (IBAN) – данните за банковите Ви сметки обработваме с цел финансово-счетоводна дейност и изпълнение на задълженията ни за плащане, включително по договори, когато данните се отнасят за физически лица.
Данни от видеонаблюдение – с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на дружеството и на нашите служители, посетители, клиенти и контрагенти, събираме данни от видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.
Ваши снимки –ние използваме Ваши снимки (включително чрез поставяне на уеб страницата ни и профилите на дружеството в социалните мрежи) или снимки, на които присъствате и които са направени на организирани мероприятия на дружеството (тиймбилдинги, фирмени партита и други подобни), както и предоставени от Вас снимки за сайта или за брошури на дружеството. При използването на Вашите снимки ние по никакъв начин няма да позволим уронване на Вашите достойнство и чест.
МУЗЕЙКО може да обработва лични данни на деца, които са клиенти на дружеството, съгласно утвърдените правила, включително когато се налага обработването на специални категории данни с оглед опазване живота и здравето им. Когато се налага или липсва друго правно основание за обработването на лични данни на деца, се изисква съгласието на родител или настойник. В някои случаи предоставянето на лични данни е условие за предоставяне на определен вид услуга (например, за участие в кулинарни занимания е необходима информация относно наличието или липсата на хранителни алергии).
Лични данни под формата на документ се предоставят от клиентите само за извършване на справка и в следните случаи:
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за деца до 4 годишна възраст – документ, удостоверяващ възрастта на детето – при поискване и за справка, след което документът веднага се връща;
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за студенти - представяне на валидна ISIC карта или друг документ, удостоверяващ това качеството - за справка, след което документът веднага се връща;
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за пенсионери - документ, удостоверяващ това качеството – за справка, след което документът веднага се връща;
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за лица с трайни увреждания – документ, удостоверяващ това качество – за справка, след което документът веднага се връща;
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за лица с трайни увреждания, които се придвижват с инвалидна количка или имат право на придружител - документ удостоверяващ това качество и правото на придружител – за справка, след което документът веднага се връща;
при желание от страна на клиент за ползване на намаление за учители, придружаващи училищни групи – удостоверяване или деклариране качеството на учител.
при желание от страна на клиент за издаване на годишна или сезонна карта, той предоставя на дружеството необходимата информация с цел издаване на съответния вид карта, в т.ч. лични данни за членовете на семейството, в предвидените случаи и/или услуги;
В годишните и сезонни карти се вписват имената на потребителите на услугата с цел идентифицирането им при вход в музея;
При посещение на училищни групи, подадената заявка следва да бъде попълнена надлежно, като в нея се отбелязват данни за броя и възрастта на децата, без да се посочват личните им данни, желаните допълнителни услуги, като задължително се посочват и данни за учителя, който ръководи групата, както и друга информация, необходима за организиране и координиране на посещението;
При организиране на тържество за рожден ден на дете, услугата се предоставя въз основа на предварителна заявка, попълнена от родител, в която се отбелязват данни за детето, броя на гостите, като и желаните допълнителни услуги;
при желание от страна на клиент за ползване право на свободен вход за журналисти и музейни работници – документ, удостоверяващ това им качество;
Информационен бюлетин
Ние издаваме Информационен бюлетин, съдържащ новини за програмата и събитията на Музейко, както и актуална информация за нови продукти и отстъпки свързани с нашите услуги.
За да получавате информационния бюлетин, Вие трябва да се регистрирате в нашия сайт www.muzeiko.bg или да отбележите съгласие за регистрация за бюлетин в заявки за услуги (Рожден ден, посещения на детски градини или училищни групи, събития организирани от Музейко), обратни връзки при посещения на училищни групи или детски градини или формуляр за закупуване на сезонна или годишна карта. Ние ще използваме предоставения от Вас електронен адрес само за целите на доставянето на Информационния бюлетин.
Имате право да се откажете по всяко време от получаването на бюлетина по електронната поща, като заявите това чрез изпращане на имейл media@muzeiko.bg, без да посочвате мотиви за това или да използвате линк „Отпиши се“ или „Unsubscibe“ в края на всеки наш бюлетин.
2.2. Като работодател, дружеството обработва лични данни, както следва:
Данни по лична карта – три имена, ЕГН, адрес и номер на лична карта. Използваме тези данни с цел управление на човешките ресурси и на основание изпълнението на сключения между нас трудов договор и вменените ни от законодателството задължения като работодател, включително за деклариране на данни за трудовото правоотношение пред държавни органи като НАП, НОИ, Инспекцията по труда и Агенцията по заетостта. Съхраняваме тези данни до прекратяване на дружеството с оглед законовите ни задължения за предоставяне на информация на НОИ.
Личен и служебен телефонен номер и e-mail адрес за контакт – използваме служебните Ви телефонни номера и електронна поща единствено за служебен контакт с Вас до прекратяване на трудовото правоотношение и след това до приключване на текущи задачи и изпълнение на задължения. Личните телефонни номера се използват само в изключителни случаи, когато следва да се свържем с Вас по спешност по служебен въпрос и не можем да Ви открием на служебния Ви телефон. Не изключваме възможността и след прекратяването на работата Ви при нас личните Ви телефонни номера, които Вие сте дали на колегите си, да продължават да се пазят от тях с цел лични контакти с Вас, но това не е нещо, което ние можем да контролираме.
Размер на трудовото възнаграждение – данните за трудовото Ви възнаграждение съхраняваме с цел управление на човешките ресурси и изпълнение на законовите ни задължения за деклариране на данни пред държавните органи, както и на задълженията ни за изплащане на заплати. Данните се съхраняват до прекратяване дейността на дружеството и предаването на ведомостите за изплатените възнаграждения в НОИ или до изтичане на сроковете, определени в българското законодателство.
Банкови данни (IBAN) – данните за банковите Ви сметки обработваме с цел финансово-счетоводна дейност и изпълнение на задълженията ни за изплащане на заплати. Данните се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение или до изплащане на всички задължения по него.
Данни за здравословното Ви състояние (болнични листове, документи от ТЕЛК, карта за предварителен медицински преглед/медицинско свидетелство за постъпване на работа, когато се изисква) – обработваме тези данни с цел управление на човешките ресурси и с оглед изпълнение на задълженията ни в сферата на трудовото право и социалното осигуряване (установяване предпоставките за упражняване правото на отпуск поради заболяване, бременност и раждане или трудоустрояване), както и за осигуряване на здравословни и безопасни условия за труд на работното място. (Данни за здравословното Ви състояние се обработват и във връзка със сключения от нас договор за допълнително здравно осигуряване). Съхраняваме данните единствено в сроковете, определени в българското законодателство (към днешна дата – за болничните листове - 3 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, в която са издадени).
Данни за придобита образователна степен – обработваме данни от Вашите дипломи за квалификация или образование, за да установим дали отговаряте на изискванията за заемане на съответната длъжност. Данните се съхраняват до прекратяване на трудовото правоотношение.
Данни за придобит трудов стаж – Данните за трудовия Ви стаж обработваме, за да установим дали отговаряте на изискванията за заемане на съответната длъжност, както и за определяне на дължими допълнителни възнаграждения по приложимото трудово законодателство. Съхраняваме данните до прекратяване на трудовото правоотношение и/или до изплащане на всички задължения по него.
Данни от видеонаблюдение – с цел защита на легитимните ни интереси, свързани с осигуряване сигурността на помещенията на дружеството и на нашите служители и посетители, събираме данни от видеонаблюдение на определени части от офисите на дружеството (входната обща част). Ние не извършваме индивидуално видеонаблюдение с цел контрол на работата на всеки от Вас, въпреки че е възможно части от работни места, които използвате, да попадат в обхвата на уредите за видеонаблюдение. Записите се съхраняват за срок не по-дълъг от 2 месеца след заснемането.
Ваши снимки – събираме тези данни с цел идентифицирането Ви като наш служител (напр. чрез поставянето им върху картата Ви за идентификация), като след прекратяване на трудовото правоотношение ги заличаваме по Ваше искане и след връщането им. С Ваше съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, ние можем да използваме (включително чрез поставяне на уеб страницата ни и профилите на дружеството в социалните мрежи) и други снимки, на които присъствате и които са направени по време на мероприятия на дружеството (Тийм билдинги, фирмени партита и други подобни), както и Ваши снимки за сайта или за брошури на дружеството. При използването на Вашите снимки ние по никакъв начин няма да позволим уронване на Вашите чест и достойнство.
2.3. При процедурите по подбор на персонала дружеството обработва лични данни, както следва:
При извършване на подбор на персонал се спазват изискванията на специалните закони, уреждащи тази дейност.
Музейко определя срок от три години за съхранение на лични данни на участници в процедури по подбор на персонала.
Когато в процедура по подбор се изисква представянето на оригинали или нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи физическа и психическа годност на кандидата, необходимата квалификационна степен и стаж за заеманата длъжност. Субектът на данните, който не е одобрен за назначаване, може да поиска да получи обратно представените документи в 30-дневен срок от окончателното приключване на процедурата по подбор. Музейко връща документите по начина, по който са подадени.
3. Използване на предоставената информация за лични данни;

Чрез заявяването на услуга по какъвто и да е начин Вие приемате, че Вашите лични данни може да бъдат събрани, съхранявани, използвани и споделяни от нас, за която и да е от следните цели:
(а) да предоставяме, поддържаме, защитаваме и подобряваме качеството на услугите, които предоставяме и удовлетвореността Ви от посещението на Детски научен център Музейко;
(б) изпълнение на всички договорни споразумения помежду ни;
(в) спазване на законовите и регулаторните изисквания;
4. Съхранение на информацията;

Музейко не съхранява, нито обработва споделени лични данни по-дълго от необходимото за осъществяване на целите, изброени в общите условия и това Уведомление. Съхраняваме личната информация, която събираме от Вас, за да Ви предоставим услуга, която сте поискали или, за да спазваме приложимите законови, данъчни или счетоводни изисквания.
Когато нуждата да обработваме Вашите лични данни отпадне, ние ще я изтрием или анонимизираме или, ако това не е възможно (например, защото информацията, съдържаща Ваши лични данни, е била съхранена в архив при подходящо правно основание и подходящи гаранции), тогава ще съхраним сигурно личната Ви информация и ще я изолираме от всякакво друго обработване, докато изтриването стане възможно.
5. Правни основания за обработка на лични данни;

Правното основание за събиране и използване на лични данни ще зависи от съответната информация, която сте споделили с нас и конкретния повод и контекст, в който тя е събирана.
Ние обработваме лични данни в следните случаи, когато имаме Вашето съгласие за това или когато имаме нужда от тези данни за сключване на договор с Вас. В някои случаи може да имаме и юридическо задължение да събираме лични данни. Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ние ще Ви уведомим дали предоставянето на Вашите лични данни е задължително или не (както и възможните последици, ако не предоставите информацията си).
6. Разкриване на лични данни;

Възможно е да разкриваме и предоставяме лични данни на компетентни държавни органи или други, по предвидения в закона ред и в случаите, когато е налице съответно задължение за предоставянето им. Извън тези случаи може да предоставим Ваши лични данни на трети лица, както следва:
Данни по лична карта (напр., три имена и ЕГН, когато е необходимо) – (а) на авиолинии или други превозвачи и/или доставчици на хотелиерски услуги във връзка с изпращането Ви в командировки или на други мероприятия в качеството Ви на наши служители; (б) на доставчици на услуги като счетоводно обслужване, банки, допълнително здравно осигуряване, карти за спортни услуги и трудова медицина, (в) на компании, организиращи фирмени събития и (г) на частни съдебни изпълнители във връзка с реализирането на легитимните интереси на Музейко в случай на необходимост от принудително събиране на задължения.
Имена, телефон и e-mail адрес за контакт – на трети лица, доставчици или клиенти на Музейко, с оглед изпълнението и управлението на договорите между дружеството и такива трети лица, чието съдействие е необходимо за оформяне на документите, свързани с  Вашите трудови задължения. Ние в никакъв случай няма да предоставяме личните Ви телефонни номера на нашите клиенти и доставчици, но не можем да Ви ограничим да го направите, ако го счетете за необходимо;
Размер на трудовото възнаграждение, банкови данни (IBAN), данни за здравословното състояние (болнични листове, документи от ТЕЛК) и данни за трудов стаж – на доставчици на счетоводни услуги с цел управление на човешките ресурси и финансово-счетоводна дейност; когато финансово-счетоводната дейност се извършва от външна фирма.
Данни за здравословно състояние – (а) на доставчици на услуги като служба по трудова медицина и на допълнително
здравно осигуряване; (б) когато данните са на контрагенти, посетители или клиенти, те могат да бъдат споделяни с трети страни единствено с цел да бъдат защитени жизненоважни интереси на субекта на данни или трето лице.
Музейко не възнамерява да предоставя Вашите лични данни на лица или организации, извън територията на Европейския съюз. Ако това се наложи в изключителни случаи, ние ще Ви уведомим и ще вземем необходимите мерки за защита.
7. Права на субектите на лични данни;
Субектите на лични данни имат правото да получават информация за обработването на техните лични данни чрез подаване на искане за достъп. Субектите на данни могат също да поискат коригиране, изтриване, ограничаване или блокиране на личните им данни. Субектите на данните могат да се възползват и от правата си по отношение на пренос на данни, право на възражение и правата, свързани с автоматизираното вземане на решения, включително профилиране, съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при условията, определени в него, като субект на данни имате право:
Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.
Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.
Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
Право на ограничаване на обработването – ако се прилагат определени условия, имате право да искате ограничаване на обработването.
Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор.
Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време по същия начин, по който сте го предоставили.    оттеглянето на съгласие има действие занапред.
Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване на личните Ви данни. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако не съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи.
Право на възражение – имате право да възразите срещу обработването на данните Ви за целите на директния маркетинг. В тези случаи не е необходимо да посочвате определени основания, а ние сме длъжни да преустановим обработването без излишно забавяне.
Право на възражение срещу автоматизирано обработване, включително профилиране – имате също така право да не бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизираното обработване или профилиране. Музейко не извършва автоматизирано обработване на лични данни с цел профилиране.
Право на жалба – Вие имате право да подадете жалба, в случай че считате своите права за нарушени.
Субектите на лични данни, които ги предоставят във връзка с ползване на услугите, предоставяни от Музейко следва да имат предвид, че при оттегляне на съгласието си за обработване на лични данни прекратяват едностранно и договора за предоставяне на съответната услуга. Оттеглянето на Вашето съгласие няма да засегне законосъобразността на всяко обработване, което сме извършили преди оттеглянето, нито ще повлияе върху обработването на Вашите лични данни, извършено въз основа на законови основания за обработване, различни от съгласието. Обработването на искания за упражняване на правата на субектите на данни е отговорност на дружеството, обработващо данните.
Както дружеството, така и субектите на данни дължат един на друг съдействие, за да може да бъде отговорено изчерпателно и навременно на искания за упражняване на правата на субектите на данни, както и на други запитвания и жалби по отношение на обработването на лични данни.
Когато актуализираме нашето Уведомление във връзка с личните данни, ще предприемем подходящи мерки, за да Ви информираме, а всички актуализации или изменения ще бъдат публикувани на уебсайта на Музейко;
8. Контакти;
В случай, че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните своите права, можете да се обърнете към Управителя на дружеството на телефон 02/902 0000 или на имейл muzeiko@muzeiko.bg.
Ако счетете, че обработването на лични данни е незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни. Адресът на Комисията е гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg;

 

Музейко е създаден и финансиран от:
© 2020, All Rights Reserved
Условия за ползване|Общи условия | Вашите лични данни | Политика за бисквитки | Свържете се с нас
Developed by ICYGEN